Τρισδιάστατη Απεικόνιση © Διονύσιος Κουτσιουμάρης
Σε επικλινές οικόπεδο υψομετρικής διαφοράς 3.5 m ζητήθηκε η δημιουργία κατοικίας με διευρυμένους χώρους διημέρευσης, τρία υπνοδωμάτια, ένα κύριο υπνοδωμάτιο, υποστηρικτικούς χώρους, μικρό χώρο στάθμευσης και κολυμβητική δεξαμενή.
Τρισδιάστατη Απεικόνιση (Πανόραμα Κατοικίας), © Διονύσιος Κουτσιουμάρης

Το οικόπεδο, ορθογώνιας γεωμετρίας, με προσανατολισμό στη διεύθυνση Βορρά – Νότου κατά τη μεγάλη του διεύθυνση, χαρακτηρίζεται από τη παρουσία δύο υπαρκτών ορίων που διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα της κατοικίας και διαμορφώνουν τον σχεδιασμό.
Τρισδιάστατη Απεικόνιση © Διονύσιος Κουτσιουμάρης

Στην Ανατολική πλευρά, το υπάρχον γειτονικό κτίσμα, με την απουσία μεγάλων ανοιγμάτων και τη πυκνή φύτευση του φράχτη, υπέβαλε τη δημιουργία σκληρού ορίου με τη γραμμική τοποθέτηση των υποστηρικτικών χώρων της κατοικίας.
Τρισδιάστατη Απεικόνιση © Διονύσιος Κουτσιουμάρης

Οι τελευταίοι εσωκλείονται σε έναν χαμηλό ξύλινο όγκο που γλιστράει κάτω από το αιωρούμενο πρίσμα που ορίζει τον κύριο χώρο διημέρευσης και εμπεριέχει τους ιδιωτικούς χώρους της κατοικίας. Πρόκειται για ένα “έπιπλο διαβίωσης” – meuble à habiter -, που λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τη συνολική ζωή της κατοικίας.
Τρισδιάστατη Απεικόνιση © Διονύσιος Κουτσιουμάρης

Στη Δυτική πλευρά, η ύπαρξη ενός φυσικού δάσους πεύκων, που προστατεύει την κατοικία από εξωτερικά βλέμματα, οδήγησε στην συνθετική επιλογή ενός γυάλινου πρίσματος για το καθιστικό και την τραπεζαρία που προεκτείνει τον εσωτερικό χώρο στον εξωτερικό.
Τρισδιάστατη Απεικόνιση © Διονύσιος Κουτσιουμάρης

Τρισδιάστατη Απεικόνιση © Διονύσιος Κουτσιουμάρης

Το γυάλινο πρίσμα εκφράζεται στο έδαφος ως αιωρούμενη πλάκα που τονίζει την υπάρχουσα κλίση του εδάφους. Μπροστά σε αυτό τοποθετείται η επιμήκης κολυμβητική δεξαμενή, προστατευόμενη από χαμηλό τοιχίο που επανακαθορίζει τα όρια του οικοπέδου.
Τρισδιάστατη Απεικόνιση © Διονύσιος Κουτσιουμάρης

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου:

Έργο – Τίτλος: Κατοικία στην Εκάλη – Έπιπλο Διαβίωσης, Είδος Μελέτης: Ανεκτέλεστη Μελέτη κατά Ανάθεση, Τοποθεσία: Εκάλη – Αθήνα, Ιδιοκτήτης: Ιδιώτης, Μελετητικό Γραφείο: Αρχιτεκτονικό Στούντιο ADD, Αρχιτέκτονες (Μελετητές): Διονύσιος Κουτσιουμάρης – Αργύρης Χρονόπουλος, Συνεργάτης Αρχιτέκτονας: Ευάγγελος Κουτσιουμάρης, Επιφάνεια Οικοπέδου: 642 m², Συνολική Επιφάνεια Κτίσματος: 256 m², Χρόνος Μελέτης: 2015, Κείμενο Παρουσίασης: Διονύσιος Κουτσιουμάρης, Τρισδιάστατες Απεικονίσεις: Διονύσιος Κουτσιουμάρης

English Description: Residence in Ekali / Meuble à Habiter – An unrealized commissioned study ADD Architectural Studio

At an inclined plot of 3.5m height difference, the design of a residence with enlarged living room, three bedrooms, one master bedroom, auxiliary spaces, a small parking space and a swimming pool was requested.
Cover, © ADD Architectural Studio

The plot, of rectangular geometry, with its greater dimension oriented to the North – South axis, is characterized by the presence of two existent borders that ensure the privacy of the house and shape the design process.
Whole Idea, © ADD Architectural Studio

On the east side, the existing neighboring building, with the absence of large openings and the dense planting of its fence, suggested the creation of a hard limit through the linear positioning of the residence’s auxiliary spaces.
Ground Floor Plan, © ADD Architectural Studio

The latter are enclosed in a low-height wooden volume that glides below the hanging prism that defines the main living area beneath it and contains the private spaces of the house. It is a «living furniture» -meuble à habiter-, which acts complementary to the overall life of the residence.
Floor Plan, © ADD Architectural Studio

On the West side, a natural pine forest that protects the house from outside gazes, led to the synthetic option of a glass prism for the living room and dining room which extends the interior space to the outside.
Section, © ADD Architectural Studio

The glass prism is expressed at the ground as a floating plate which highlights the plot’s existing slope. In front of the living room an elongated swimming pool is placed, protected by a low shear wall that redefines the boundaries of the plot.

Facts & Credits:

Project Title: Residence in Ekali / Meuble à Habiter, Type: Unrealized commissioned study, Location: Ekali – Athens, Owner: Private, Architectural Office: ADD Architectural Studio, Design Team: DIONYSIOS KOUTSIOUMARIS, Architect Partner: EVANGELOS KOUTSIOUMARIS, Site Surface: 642 m², Total Building Surface: 256 m², Year: 2015, Text Description: DIONYSIOS KOUTSIOUMARIS, 3D Resolution: DIONYSIOS KOUTSIOUMARIS