Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν σήμερα την πιο διαδεδομένη τεχνολογία ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως με εγκατεστημένη ισχύ που φθάνει τα 400 GW.

Η αποδοτικότητα και αξιοπιστία των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι χωρίς αμφιβολία ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους (οικονομικής και περιβαλλοντικής), την εξασφάλιση επενδύσεων, την ασφάλεια και πρόβλεψη της προσφοράς τους στο ενεργειακό μείγμα.  
Έχοντας αυτά υπόψη η δράση με το ακρώνυμο “PEARL PV” που σημαίνει “Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data”, στοχεύει μέσα στα επόμενα τέσσερα περίπου χρόνια να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση και αξιοπιστία των φ/β συστημάτων στην Ευρώπη, καταλήγοντας σε χαμηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από φ/β συστήματα με ψηλότερη απόδοση παραγωγής, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (πέραν των 20 χρόνων όπως καθορίζουν οι κατασκευαστές) και μείωση του ενδεχόμενου ρίσκου σε επενδύσεις σε φ/β έργα.
Ο στόχος της δράσης PEARL PV που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST του Ορίζοντα 2020 και άρχισε στα τέλη του 2017, είναι να διαμορφώσει ένα δίκτυο ερευνητών και πραγματικών δεδομένων μακροπρόθεσμης απόδοσης συστημάτων από ολόκληρη την Ευρώπη, που θα αναλυθούν από εμπειρογνώμονες, με σκοπό να καθοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τα φ/β συστήματα, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσής του στο δίκτυο, και ο αντίκτυπος των κλιματικών χαρακτηριστικών στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας.
Η δράση αυτή θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ώριμου ερευνητικού πεδίου για την ανάλυση φ/β συστημάτων, σε ό,τι αφορά το δυναμικό ακτινοβολίας, τη μακροπρόθεσμη φ/β αποδοτικότητα, και αλληλεπιδράσεις στο δίκτυο σε ένα διεθνές περιβάλλον, εντός και εκτός Ευρώπης.

Πηγή: www.energypress.gr

Σχόλια

σχόλια