Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκης, με βάση την προηγούμενη υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19.04.2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει», υπέγραψε νέα απόφαση σύστασης ομάδας εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας έχουν ως εξής:

1) Δημήτριος Αλεξόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Εμμανουηλίδη, υπάλληλο της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας,
2) Πέτρος Καρατζιάς, υπάλληλος της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Τμήματος Σχεδιασμού και Εποπτείας ΑΠΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, υπάλληλο της Διαύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας,
3) Γεώργιος Μάρκου, Σύμβουλος Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Παπασταμούλο, Σύμβουλο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών,
4) Γεωργία Γαβρίδου, Προϊσταμένη Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ, της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τσελίκη, υπάλληλο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων, Τεκμηρίωσης και Ενημέρωσης Επενδυτών ΑΠΕ, της Διεύθυνσης ΑΠΕ και Ηλεκτρικής Ενέργειας,
5) Δήμητρα Τελάκη, Τομεάρχης Ρυθμιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Φώτιο Γάκη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της ίδιας Διεύθυνσης,
6) Απόστολος Γκιζάς, Ειδικός επιστήμονας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γιώργο Λοΐζο, Ειδικό επιστήμονα της ΡΑΕ,
7) Κυριάκος Ρώσσης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Αιολικής Ενέργειας της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Μυρτώ Θεοφιλίδη, Χημικό Μηχανικό, Επιστημονικό Συνεργάτη της Διεύθυνσης Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ,
8) Ιωάννης Καναβός, Διευθυντής του Κλάδου Αγοράς της Δ/νσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας της “Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.”, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Πετσίνη, Τομεάρχη Εκκαθάρισης της Δ/νσης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,
9) Γιάννης Βουγιουκλάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Εμπειρογνώμονας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Πέτρο Αλληλόμη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Εμπειρογνώμονα,
10) Δημήτριος Τσέκερης, Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος, με αναπληρ. τον Γεώργιο Τσουράκη, Μηχανολόγο Μηχανικό, Εμπειρογνώμονα.
⇒ Γραμματειακή υποστήριξη στην Ομάδα παρέχει η Πουλοπούλου Μαρία, υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, με αναπληρώτρια την Βελάγια Μαρία, Γραμματέα Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Στόχος της ομάδας εργασίας θα είναι:

  • H διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.04.2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει» και σε άλλες τεχνολογίες εκτός των ΦΒ συστημάτων, με δεδομένο ότι η παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν.3468/2006 (Α΄129), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.4414/2016 (Α’ 149), προβλέπει ότι «Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, σταθμών βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.3874/2010 (ΦΕΚ Α’ 151/2010) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού» αλλά και το ότι η υπουργική απόφαση ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19.04.2017 περιορίστηκε στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό για ΦΒ συστήματα.
  • H διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ οικ.175067/19.04.2017 «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει», ώστε να έχουν δικαίωμα ένταξης στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), όπως οι συνεταιρισμοί ή άλλες ενώσεις προσώπων που έχουν ως σκοπό την δραστηριοποίηση στον τομέα των ΑΠΕ.
  • H εισήγηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας συγκεκριμένων παρεμβάσεων, συνοδευόμενες από τις αναγκαίες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις.

Επίσης:

1) Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών.
2) Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να παρακολουθούν, με πρωτοβουλία του Προέδρου της, τις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής.
3) Ο Πρόεδρος και τα μέλη δε λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.
4) Η συνεργασία του Προέδρου και των μελών της Ομάδας Εργασίας, δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.
5) Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας μπορεί να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του Προέδρου εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισμών, συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά επιστημονικά και λοιπά θέματα. Επίσης, ο Πρόεδρος μπορεί να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.
6) Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
7) Το έργο της Ομάδας Εργασίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 16/02/2018.

Για να δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

σχόλια