Την τροποποίηση της 15729/2014 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναμόρφωσης του κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια», υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά στην τροποποίηση μιας παραγράφου (δείτε παρακάτω με μπλε γράμματα) στον τροποποιούμενο νόμο, ο οποίος πλέον διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

  1. Αιτήσεις φορέων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια που υποβλήθηκαν έως 31−12−2013 και έχουν ως αντικείμενο την αναμόρφωση του κόστους, όπως αυτό οριστικοποιήθηκε με απόφαση ολοκλήρωσης που εκδόθηκε πριν τη δημοσίευση του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012), συμπεριλαμβανομένων και όσων υποβλήθηκαν εντός της ανωτέρω προθεσμίας και έχουν απορριφθεί.
  2. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 21 του άρθρου 20 του Ν. 4146/2013.

Άρθρο 2

Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων και έκδοσης σχετικής απόφασης

  1. Το Τμήμα Ελέγχου εξετάζει τις αιτήσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 1 της παρούσης και προβαίνει σε αναμόρφωση του κόστους εκάστου επενδυτικού σχεδίου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά παραστατικά/τιμολόγια που έχουν τεθεί υπόψη του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και λήφθηκαν υπόψη, σύμφωνα με την οικεία έκθεση ελέγχου, για τον προσδιορισμό του κόστους της επένδυσης.
  2. Το συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να αναμορφωθεί έως το ύψος της ενίσχυσης που έχει εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής. Τιμολόγια/παραστατικά που δεν αποτέλεσαν στοιχεία πιστοποίησης κόστους στην οικεία έκθεση του Κ.Ο.Ε., δεν συνυπολογίζονται για τον προσδιορισμό του ύψους επιχορήγησης.
  3. Για την τροποποίηση του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψης των αιτήσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 1 της παρούσης εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 για τις αποφάσεις αναμόρφωσης κόστους που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 1.
  1. Αιτήσεις που δεν έχουν εξεταστεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014 τεκμαίρονται ως απορριφθείσες.
  2. Επί αιτήσεων φορέων επενδυτικών σχεδίων της παρ. 1 του άρθρου 1, που έχουν εξετασθεί από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση έγκρισης και παρακολούθησης επενδύσεων) έως την 31.12.2014, αλλά οι αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψής τους κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 δεν έχουν ακόμη εκδοθεί, εκδίδονται κατόπιν γνωμοδότησης της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016».

Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.