Δημοσιεύθηκαν οι οριστικοί κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ και οι οριστικοί κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το στάδιο Β’ των Κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στον επερχόμενο διαγωνισμό ΑΠΕ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση της ΡΑΕ.

Η αναλυτική εικόνα στις επερχόμενες δημοπρασίες έχει ως εξής:

Προκήρυξη 4/2018

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤1 MW)

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
 • Σύνολο έργων: 192
 • Συνολική Ισχύς: ~108,4MW
Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.
 • Σύνολο έργων: 12
 • Συνολική Ισχύς: ~6,21MW
 • Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας Ι: ~61,95 MW

Προκήρυξη 5/2018

Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1<PPV≤20 MW)

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.
 • Αριθμός έργων: 27
 • Συνολική Ισχύς: 151,32 MW
 • Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙ: ~86,47 MW

Προκήρυξη 6/2018

Κατηγορία ΙΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3<Pwind≤50 MW)

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙΙ.
 • Αριθμός έργων: 14
 • Συνολική Ισχύς: 281,65 MW
 • Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙΙ: ~160,94 MW
Σύμφωνα με την Προκήρυξη οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ για κάθε μία Ανταγωνιστική Διαδικασία (Κατηγορία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ) θα ενημερωθούν για να λάβουν μέρος στις εικονικές δημοπρασίες προκειμένου να εκπαιδευτούν στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και θα λάβουν αναλυτικό Οδηγό Συμμετοχής στις εν λόγω ανταγωνιστικές διαδικασίες.
Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου ως εξής:

Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤1 MW)

 • Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 – 10:30 π.μ.

Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1<PPV≤20 MW)

 • Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 – 12:30 π.μ.

Κατηγορία ΙΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3 <Pwind≤50 MW)

 • Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 – 14:30