Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σχετικά με τον καθορισμό νέων ορίων ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου και τις προϋποθέσεις διάθεσης του.

Αναλυτικότερα, η απόφαση της ΡΑΕ επικεντρώνεται:
Στην αναπροσαρμογή των ορίων ασφαλούς απορρόφησης των 1900 MW από σταθμούς ΑΠΕ που συνδέονται στο κορεσμένο σύμφωνα με την απόφαση 699/2012 της ΡΑΕ δίκτυο μεταφοράς και διανομής της Πελοποννήσου, περιλαμβανομένου και του τμήματος του ΕΣΜΗΕ κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου, σε 2310 MW και την κατανομή τους βάσει του εκπεφρασμένου επενδυτικού ενδιαφέροντος ως εξής:
  1. 1200 MW από αιολικούς σταθμούς,
  2. 900 MW από φωτοβολταϊκούς σταθμούς,
  3. 100 MW από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς,
  4. 80 MW από σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιοθερμικούς σταθμούς και μονάδες ΣΗΘΥΑ,
  5. 30 MW από σταθμούς ΑΠΕ που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4546/2018.
Στα ως άνω όρια, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι αιολικοί σταθμοί με τεχνική δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε εντολές του Διαχειριστή για μείωση της ισχύος ή και διακοπή της λειτουργίας τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 4203/2013, η συνολική ισχύς των οποίων προσδιορίζεται στα 380 MW κατά μέγιστο και παρέχεται επιπρόσθετα του ως άνω ορίου αιολικών σταθμών.
Στην επανέναρξη υποβολής και αξιολόγησης από τον κύκλο υποβολής του Δεκεμβρίου 2019 αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου, ηλιοθερμικούς, γεωθερμίας και μονάδων ΣΗΘΥΑ, καθώς και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για απαλλασσόμενους σταθμούς των εν λόγω κατηγοριών από τους αρμόδιους Διαχειριστές, για τη συμπλήρωση των αντίστοιχων περιθωρίων για τις εν λόγω τεχνολογίες, βάσει της παρούσας.
Τα δε υποβληθέντα αιτήματα για τις τεχνολογίες αυτές εξετάζονται με βάση τα νέα ανά κατηγορία περιθώρια βάσει της χρονικής προτεραιότητας υποβολής των σχετικών αιτημάτων κατά τα οριζόμενα στο ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’).
Την εξέταση και χορήγηση δεσμευτικών όρων σύνδεσης, βάσει της χρονικής προτεραιότητας υποβολής των σχετικών αιτημάτων, ανά κατηγορία τεχνολογίας, και μέχρι εξαντλήσεως των ανά κατηγορία περιθωρίων ισχύος.
Τη διαμόρφωση, εκ μέρους των αρμόδιων Διαχειριστών, λίστας προτεραιότητας, ανά κατηγορία σταθμών ΑΠΕ, και την υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής από τους Διαχειριστές ανά εξάμηνο, σχετικά με τη διαχείριση των αιτήσεων, τόσο σε σχέση με τα υπάρχοντα εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, όσο και σε σχέση τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω, με σκοπό την πλήρη κάλυψη της ισχύος ανά τεχνολογία.
Οι αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ή/και προσφοράς σύνδεσης με δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για την ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ που εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα ή αφορούν σε αυτοπαραγωγή, εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός της απόφασης κορεσμού και να ικανοποιούνται χωρίς όριο συνολικής ισχύος στην περιοχή Πελοποννήσου βάσει της παρούσης.
Δείτε την επίσημη απόφαση της ΡΑΕ εδώ