Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 834/2020 προκήρυξής της, για τις δύο (2) ανταγωνιστικές διαδικασίες, αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.4414/2016, προκήρυξε με την υπ’ αριθ. 834/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 2108/02.06.2020), τη διενέργεια δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης.
Σύμφωνα με τους όρους, των σχετικών υπ’ αριθ. 2/2020 και 3/2020 Προκηρύξεων, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και για τις δύο ανταγωνιστικές διαδικασίες, είχε ορισθεί η 29.06.2019 και ώρα 17.00.
Με την παρούσα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, ανακοινώνει το πλήθος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και την συνολική ισχύ, ανά κατηγορία έργων ως εξής:
Προκήρυξη 2/2020
  • Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος PPV≤20 MW)
  • Αριθμός έργων: 52
  • Συνολική Ισχύς: 199,427 MW

Προκήρυξη 3/2020

  • Κατηγορία ΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος Pwind≤50 MW)
  • Αριθμός έργων: 25
  • Συνολική Ισχύς: 748,375 MW
Η διαδικασία εξέτασης των συμμετεχόντων, όπως και τα υπόλοιπα στάδια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, θα ακολουθήσουν τα όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 834/2019 Προκήρυξη της Αρχής.