Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΡΑΕ για τη διενέργεια δύο (2) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α΄).

Σύμφωνα με την απόφαση και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΡΑΕ σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, αποφασίζει τη διενέργεια δύο (2) ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για επιλογή φωτοβολταϊκών και αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, και την έγκριση των αντίστοιχων τευχών προκηρύξεων των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών.

Οι 2 διαγωνισμοί αφορούν στα εξής:

  • 300 MW δημοπρατούμενης ισχύος από φωτοβολταϊκούς σταθμούς μέγιστης ισχύος ≤ 20 MW
  • 300 MW δημοπρατούμενης ισχύος από αιολικούς σταθμούς μέγιστης ισχύος ≤ 50 MW

Κατεβάστε το αναλυτικό ΦΕΚ από εδώ