Στην προκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED, στο οδικό δίκτυο της Ρόδου, προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά και την πρόσφατη έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 4.535,638,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο την Παρασκευή 15 Ιουνίου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 3 Ιουλίου.