Την τροποποίηση της πρόσκλησής με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών» προς το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ) ως προς την ημερομηνία λήξης της πρότασης, δημοσίευσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες µε χαμηλά εισοδήματα, που δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν πλήρως µε ίδια κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.
Σύμφωνα µε τον σχεδιασμό προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά, είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελουμένου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό µε άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Το χρηματοδοτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της δράσης έχει προκύψει από την εκ των προτέρων αξιολόγηση χρηματοδοτικού μέσου για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα.
Προκειµένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράµµατος θα τεθούν συγκεκριµένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηµατική κατάσταση του ιδιοκτήτη και ενδεχοµένως στην τιµή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσµατα εξοικονόµησης είναι πολύ µεγαλύτερα.
Οι παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν µέσω του προγράμματος θα αφορούν, μεταξύ άλλων, θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωµάτων, συστήµατα σκίασης, αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης, κλπ. Προκειµένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών θα τεθεί συγκεκριµένος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί µέσω των χρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται µέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και µετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης αποτυπώνονται οι εθνικοί στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι οποίοι έχουν τεθεί και στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα πρέπει να καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, ώστε να γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια, τεχνικά εφικτή και οικονομικά αποδοτική, για την τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων επιπέδων ενεργειακής απόδοσης.
Η δράση υποστηρίζει την κάλυψη ανάγκης εφαρμογής ολοκληρωμένου σχεδίου εξοικονόμησης ενέργειας δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των νοικοκυριών για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Δείτε το έγγραφο της τροποποιημένης πρόσκλησης εδώ

Σχόλια

σχόλια