Υπεγράφη, χθες 29/5, από τον Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ, κ. Μιχάλη Βερροιόπουλο, η απόφαση για την «Ανασυγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την σύνταξη των εκ του Νόμου 4602/2019 περί Γεωθερμίας κανονιστικών αποφάσεων και τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών».

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΝ αποφάσισε:

Α. Τη ανασυγκρότηση της Ομάδας Εργασίας αποτελούμενης από τους κάτωθι:
 • Την κα. Ευφροσύνη Βαρβιτσιώτη, κλάδου ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών, ειδικότητας Νομικών, Προϊστάμενη της Δ/νσης Ανάπτυξης και Πολιτικής, της Γεν. Δ/σεως Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υ.Π.ΕΝ., ως Πρόεδρο,
 • Την κα. Ειρήνη Γκώγκου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Προϊστάμενη Τμήματος Γεωθερμίας, της ανωτέρω Δ/νσεως, ως μέλος.
 • Τον Δρ. Γεώργιο Τσιφουτίδη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγων, υπάλληλο του ως άνω Τμήματος, ως μέλος.
 • Τον Δρ. Απόστολο Αρβανίτη, Γεωλόγο, Προϊστάμενο του Τμήματος Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων της ΕΑΓΜΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Παναγιώτη Βακαλόπουλο, Γεωλόγο του ανωτέρω Τμήματος.
 • Την Δρ. Μαρία Βλάχου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωλόγων, υπάλληλο του Τμήματος Φυσικών Πόρων Κεντρικής Μακεδονίας, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, Γεν. Δ/νσης Χωροταξικού & Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ως μέλος.
 • Tον κ. Χαράλαμπο Χρυσοχοΐδη, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωπόνων, υπάλληλο του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης & Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, Γεν. Δ/νσης Χωροταξικού & Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού,της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ως μέλος.
 • Την Καθηγήτρια κα. Σοφία Σταματάκη, του Τομέα Μεταλλευτικής, της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Επίκουρο Καθηγητή κο. Βασίλειο Γαγάνη του ως άνω Τομέα.
 • Τον κ. Βασίλειο Τσολακίδη, Πρόεδρο Δ.Σ. του ΚΑΠΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Μενδρινό, Μηχανικό Μεταλλείων – Μεταλλουργό, συνεργάτη του τμήματος Γεωθερμίας του ΚΑΠΕ.
 • Τον Δρ. Πασχάλη Δαλαμπάκη, Γεωλόγο, Κύριο Ερευνητή του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
 • Τον Δρ. Μιχάλη Βαϊδάνη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Επιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων (ΤΕΠ), του Σώματος Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος, της Ειδ. Γραμματείας Σ.Ε.Ε. / Υ.Π.ΕΝ ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δρ. Χριστόφορο Σκουφάδη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, Επιθεωρητή Μεταλλείων και Αναπλ. Προϊστάμενο του ανωτέρω Τμήματος.
 • Τον κ. Χρήστο Κανελλόπουλο, Δρ. Γεωλόγο, Εμπειρογνώμονα, ως μέλος.
Χρέη γραμματέως της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η κα. Ευαγγελία Νιάκα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής Γενικής της Γεν. Δ/νσης Ορυκτών Πρώτων Υλών, Υ.Π.ΕΝ. Σε περίπτωση κωλύματος, την Πρόεδρο θα αναπληρώνει το μέλος της Ομάδας Εργασίας κα. Ειρήνη Γκώγκου.

Β. Έργο της Ομάδας Εργασίας ορίζεται:

 • Η προετοιμασία και η σύνταξη των κανονιστικών εκείνων αποφάσεων που προβλέπονται και εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου 4602/2019 και συγκεκριμένα του Μέρους Α΄ αυτού.
 • Η σύνταξη νέου Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών.
Γ. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου.
Τα αναπληρωματικά μέλη της Ομάδας Εργασίας δύνανται να παρακολουθούν, με πρωτοβουλία της Προέδρου, τις εργασίες/συνεδριάσεις, παράλληλα και ταυτόχρονα με τα τακτικά μέλη αυτής.
Η Πρόεδρος και τα μέλη δεν λαμβάνουν αποζημίωση ή οιασδήποτε άλλου είδους αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας. Τα έξοδα εκτός έδρας μετακίνησης βαρύνουν τους φορείς προέλευσης των μελών.
Η συνεργασία της Προέδρου και των μελών της Ομάδας Εργασίας δύναται να γίνεται και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό απαιτείται.
Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας μπορεί να παρίστανται, μετά από πρόσκληση της Προέδρου εκπρόσωποι άλλων φορέων, οργανισμών, συλλόγων ή ενώσεων, καθώς και εμπειρογνώμονες σε εξειδικευμένα οικονομικά, τεχνικά επιστημονικά και λοιπά αντικείμενα.
Επίσης, η Πρόεδρος μπορεί να ζητά γραπτώς τις απόψεις των ανωτέρω εκπροσώπων και εμπειρογνωμόνων. Η θητεία της Προέδρου και των μελών της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την υπογραφή της παρούσας απόφασης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.
Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της παρούσης.
Ε. Η εισήγηση της Ομάδας Εργασίας θα υποβληθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής, προκειμένου να διαβιβαστεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ΣΤ. Η υπ’ αρ. Πρωτ. ΔΠΕ/Γ/Φ.12.0./184923/3811/18.10.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών παύει να ισχύει