Ο Δήμος Κοζάνης, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης», που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 182.490,81€ (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών: 

⇒ 86.198,87€ για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων),
⇒ 68.412,62€ για μελέτη κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες),
⇒ 4.076,17€ για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ και 23.803,15 € για απρόβλεπτες δαπάνες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων,) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461350400 καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου στον αριθμό 2461301194.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 31/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείου Μελετών τάξης Γ΄ ή μεγαλύτερης στην κατηγορία μελέτης 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων) και τάξης Γ΄ ή μεγαλύτερης στην κατηγορία μελέτης 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές μελέτες).
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά καταλληλότητας που προβλέπονται από την παράγραφο 22.2 της αναλυτικής διακήρυξης. Για την κατηγορία μελέτης 6 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας. Για την κατηγορία μελέτης 9 απαιτείται τουλάχιστον ένας μελετητής 12ετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας.  
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κοζάνης και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Α.Π. Νομού Κοζάνης. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικό, ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες.
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού 3.650,00 €. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.  
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 17, 18 και 19 της αναλυτικής διακήρυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη σχετική στάθμισή τους που αναγράφονται στο άρθρο 21. Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος του Έργου) και τα Τεύχη Δημοπράτησης εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κοζάνης.

Αναλυτικότερα:Σχόλια

σχόλια