Την προκήρυξη διαγωνισµού για την ανάθεση σε Ενεργειακό Επιθεωρητή έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των Η/Μ εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής, ανακοίνωσε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Αντικείμενο:

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των εξεταζόµενων κτιρίων και τεκµηριώνεται µε την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε kWh/m²/έτος) και αφορά τα κτίρια και Η/Μ εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου συνολικής επιφάνειας 75.000,00 m² περίπου.
Αναλυτικά:
  • Το κυρίως κτίριο του Νοσοκοµείου (επίπεδα από -1 έως και 6) και τις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτού:73.307,46 τµ περίπου.
  • Το κτίριο Πειραµατόζωων και τις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτού: 408,65 τµ περίπου.
  • Το ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας (σε δύο επίπεδα 0,+1) και τις Η/Μ εγκαταστάσεις αυτού: 1.156,48 τµ περίπου.

Χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του έργου µπορεί να παρατείνεται, µόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη αµοιβή του αναδόχου, µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
Εάν η παράταση δίνεται κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου, το αίτηµα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να έχει ολοκληρώσει το αντικείµενο της σύµβασης.

Προϋπολογισμός της προμήθειας και τρόπος πληρωμής προμηθευτή

O προϋπολογισµός του παρόντος ∆ιαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000€), συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου κι ειδικότερα τον ΚΑΕ 0439.
Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι εκ του νόµου επιβαλλόµενες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, στην οποία θα υποβληθεί ο οικονοµικός φορέας για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την παρούσα.
Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία από την αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου, ύστερα από την ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας από την αρµόδια επιτροπή, µε βάση τα δικαιολογητικά, που θα ζητηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει.

Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα:

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς παροχή υπηρεσιών.
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
  1. Να είναι κάτοχοι άδειας Γ΄ Τάξης για κτίρια, λέβητες, εγκαταστάσεις θέρµανσης και κλιµατισµού µε Αριθµό Μητρώου (θα αναγράφεται ο αριθµός µητρώου) για την παροχή υπηρεσιών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ καθώς και την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
  2. Να είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ µε δυνατότητα διενέργειας επιθεωρήσεων κτιρίων.
  3. Να διαθέτουν εµπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α. καθώς και κάθε άλλη αντίστοιχη εµπειρία ενεργειακών µελετών σε κτίρια αντίστοιχης επιφάνειας µε αντίστοιχες Η/Μ εγκαταστάσεις.

Τόπος & ημερομηνία υποβολής προσφορών

Ως τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται το τμήμα πρωτοκόλλου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικό». Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται στις 03/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., ενώ η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται στις 23/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. Τέλος, η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται στις 24/05/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό εδώ

Σχόλια

σχόλια