Συνοπτικό διαγωνισµό προκηρύσσει το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας για την ανάδειξη Ενεργειακού Επιθεωρητή για την «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)- κλάσης  του κτιρίου και των Η/Μ εγκαταστάσεων της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου», µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής, προϋπολογιζόµενης δαπάνης 5.000,00€ πλέον του ΦΠΑ (6.200,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%).

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου του Γενικού Νοσοκοµείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27131 Πύργος, στις 07-02-2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ. από αρµόδια προς τούτο επιτροπή, για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή επιθεώρηση που στοχεύει στην αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των εξεταζόμενων κτιρίων και τεκμηριώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και την καταγραφή της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε KWh/m²/έτος)  και αφορά το κτίριο μαζί με τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου (του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας), συνολικής επιφάνειας 28181,35 m² περίπου.

Απαιτούµενα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας Β’ Τάξης (και των τριών κατηγοριών (α) κτιρίου, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού) εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με δυνατότητα Διενέργειας Επιθεωρήσεων κτιρίων με εμπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α., προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), καθώς και κατάλογο άλλων ενεργειακών μελετών από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων μεγάλης επιφάνειας, κυρίως του τριτογενούς, τομέα με πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Μαζί με τον κατάλογο θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του.

Μεθοδολογία Υπηρεσιών Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοσης ΠΕΑ

Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 
 1. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου.
 2. Τρόπος υλοποίησης/οργάνωσης του Έργου, πληρότητα/ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων.
 3. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – Οργάνωση παραδοτέων.
 4. Ομάδα Έργου.
 5. Στελέχωση, διαθεσιμότητα και καταλληλότητα της ομάδας έργου.
Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν εξαντλούνται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στην διάθεση μόνο των συγκεκριμένων στελεχών. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να ανταποκριθεί στους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη με όποια πρόσθετη άνθρωπο-προσπάθεια απαιτηθεί για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του Έργου, στο πλαίσιο του συμβατικού τιμήματος του Έργου.
Σκοπός της παροχής υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης είναι να διαθέσει στην Αναθέτουσα αρχή το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα προκύψουν, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν είτε για την τεκμηρίωση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, είτε για την υποστήριξη των δράσεων δημιουργίας-διάχυσης.  Η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου θα διαθέσει στο ανάδοχο όλα τα διαθέσιμα και απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες, ούτως ώστε ο επιθεωρητής να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και τεχνικές προδιαγραφές των κτηριακών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
Κατά την επί τόπου επίσκεψη των κτηριακών εγκαταστάσεων πρέπει να καταγραφούν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, με παράλληλη χρήση όσων στοιχείων έχουν συλλεχθεί από τις διαθέσιμες μελέτες και σχέδια του κτηρίου τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται. Πέρα από την απλή καταγραφή των στοιχείων του κτιρίου, δύναται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός για τη μέτρηση και επαλήθευση των διαφόρων παραμέτρων που συμβάλλουν στην ακριβή αποτύπωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και των συνθηκών λειτουργίας.
Ο ανάδοχος διαθέτει χωρίς πρόσθετη αποζημίωση κάθε όργανο, συσκευή ή εργαλείο για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Ο ενεργειακός επιθεωρητής εφόσον επιθυμεί μπορεί να προβεί σε εξειδικευμένες μετρήσεις. Κατά την επιθεώρηση του κτηρίου συμπληρώνονται τα τυποποιημένα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτηρίου που καθορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-4/2010 και περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, καθώς και άλλα στοιχεία των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου.
Τα δεδομένα του κτηρίου που θα καταγραφούν θα χρησιμοποιηθούν για τους απαραίτητους υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και για την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου. Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την καταχώρηση των γενικών στοιχείων των ακινήτων (www.buildingcert.gr) που πρόκειται να επιθεωρήσει.

Η καταγραφή των δεδοµένων περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια:

 1. Καταγραφή δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.α):
 • Προσδιορισμός συνθηκών λειτουργίας κτηρίου.
 • Αποτύπωση της γεωμετρίας του κτηρίου και των θερμικών ζωνών.
 1. Επαλήθευση της σύστασης των δομικών στοιχείων:
 • Προσδιορισμός θερμοφυσικών ιδιοτήτων δομικών στοιχείων.
 • Προσδιορισμός συντελεστών σκίασης.
 • Προσδιορισμός αερισμού διείσδυσης μέσω χαραμάδων.
 1. Καταγραφή εγκαταστάσεων θέρμανσης:
 • Μονάδα παραγωγής.
 • Δίκτυο διανομής.
 • Τερματικές μονάδες.
 1. Καταγραφή εγκαταστάσεων ψύξης:
 • Μονάδα παραγωγής.
 • Δίκτυο διανομής.
 • Τερματικές μονάδες.
 1. Καταγραφή εγκαταστάσεων μηχανικού αερισμού.
 2. Καταγραφή εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).
 3. Καταγραφή συστημάτων φωτισμού:
 • Εγκατεστημένη ισχύς.
 • Διατάξεις αυτοματισμού.
 1. Καταγραφή διατάξεων αυτόματου ελέγχου
Την καταγραφή των δεδομένων ακολουθεί η επεξεργασία τους σε εξειδικευμένο λογισμικό. Από την επεξεργασία των στοιχείων και την εκτέλεση των υπολογισμών προκύπτει η τεκμηρίωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.).

Με το πέρας της διαδικασίας θα παραδοθούν τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)καθώς και τα Έντυπα Επιθεώρησης Λέβητα, Επιθεώρησης Εγκατάστασης Θέρμανσης και Επιθεώρησης Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.
 2. Φάκελος που θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειακών δεδομένων, αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που θα προκύψουν.
 3. Έκθεση τεκμηρίωσης των συντελεστών και των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό του Π.Ε.Α.
 4. Οικονομοτεχνική μελέτη για τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των τεχνικών παρεμβάσεων που αφορούν την αλλαγή ηλεκτρικών λαμπτήρων, αλλαγή καυσίμου, εξοικονόμηση ενέργειας (ανάκτηση καυσαερίων, ηλιακούς συλλέκτες κλπ), τοποθέτηση αντλιών θερμότητας και άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, σύμφωνα με τις προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου που θα προταθούν από τον ενεργειακό επιθεωρητή.
Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και η μετατροπή των υφιστάμενων σχεδίων κατόψεων από έντυπη σε ηλεκτρονική – ψηφιακή μορφή. Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας.
Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ξεκινά με την υπογραφή της Σύμβασης και ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις και χωρίς πρόσθετη αμοιβή του Αναδόχου και μόνο εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών για τους όρους της παράτασης.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη του έργου πατήστε εδώ.