Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Επιτήρησης Αιολικών Πάρκων «Μονής Τοπλού», «Ξηρολίμνης» και Φ/β Σταθμών «Αθερινόλακκου» στη Σητεία Κρήτης, για ένα (1) έτος, ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης €19.800,00 μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης  τυπικών προσόντων – τιμής.

Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα

Συνημμένο αρχείο «Προσόντα και αντικείμενο εργασίας Επιτηρητή».

Κατάθεση Δικαιολογητικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Προσφορά τ___ ______________ για την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς υπ’ αρ. 0007/18/5100, Παροχή Υπηρεσιών Επιτήρησης Αιολικών Πάρκων «Μονής Τοπλού», «Ξηρολίμνης» και Φωτοβολταικών Σταθμών «Αθερινόλακκου» στη Σητεία Κρήτης. Ο φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα/δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών
  • Οικονομική Προσφορά σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία να δηλώνεται από τους υποψήφιους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της Προκήρυξης. Σημειώνεται ότι τα σχετικά  πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την πρόσληψη. Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης.

Πίνακας Αξιολόγησης Υποψηφίου

ΤΥΠΙΚΑ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
30%
ΣΥΝΤΕΥΞΗ
70%
ΣΥΝΟΛΟ
Οι υποψήφιοι που θα έχουν συνολική τελική βαθμολογία 80% και άνω θα περάσουν στην δεύτερη φάση όπου ανάδοχος θα είναι αυτός με το μικρότερο τίμημα.
Οι φάκελοι με τους αντίστοιχους  κλειστούς φακέλους των οικονομικών προσφορών θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 13/2/2018 και ώρα 13.00 στο πρωτόκολλο της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Καποδιστρίου 3, 15343 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 2112118000.
Αρμόδια Διεύθυνση για την διαδικασία επιλογής-συνεντέυξεων είναι η Διεύθυνση Αιολικής & Ηλιακής Ενέργειας της Εταιρείας, οδός Καποδιστρίου αρ. 3, 153 43, Αγ. Παρασκευή.
Πληροφορίες: Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Ξυνός, (Τηλ. 211 2118062).

Σχόλια

σχόλια