Παρατείνεται έως τις 26/6 ο διαγωνισμός της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 30 MW ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΑΕΡΑΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΙ «ΑΦΕΝΤΙΚΟ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 400/20 kV, ισχύος 100 MVA, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (GIS), ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣΕΛΟ – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» συνολικού ενδεικτικού Προϋπολογισμού σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ [43.150.000 €], πλέον ΦΠΑ.
Στο Έργο περιλαμβάνονται και υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης του Αιολικού Πάρκου (Λ&Σ_ΑΠ) επί 14 έτη καθώς και των δύο Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΨΣΕ_ΚΥΤ) επί 10 έτη, ο συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός των οποίων ανέρχεται για το Λ&Σ_ΑΠ σε εννέα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ [9.100.000 €], πλέον ΦΠΑ και για τα δύο ΨΣΕ_ΚΥΤ σε διακόσιες χιλιάδες ευρώ [200.000 €],πλέον ΦΠΑ.