Η εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε συμμετοχή σε Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «Μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής δέκα (10) αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 19,80 MW στις ακόλουθες θέσεις:

Μαρμάρι Εύβοιας (ισχύος 5,40 MW), Περδίκι Ικαρίας (ισχύος 0,90 MW), Άγιος Ιωάννης Καρπάθου (ισχύος 0,90 MW), Σιγρι Λέσβου (ισχύος 2,70 MW), Βίγλα Λήμνου (ισχύος 0,90 MW), Λακακια Πυθαγορείου Σάμου (ισχύος 1,80 MW), Μελανιος Χίου (ισχύος 2,70 MW), Προφήτης Ηλίας Ψαρών (ισχύος 1,80 MW), Ποταμια Χίου (ισχύος 0,90 MW) και Τηγάνι Μυκόνου (ισχύος 1,80 MW)», συνολικού ενδεικτικού Προϋπολογισμού, κατά τη μελέτη της Αναθέτουσας Αρχής, πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (5.230.000,00€), πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός, με αρμόδια για το διενέργειά του τη Διεύθυνση Αιολικής και Ηλιακής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ. Τα Τεύχη της Διακήρυξης αναρτώνται και διατίθενται δωρεάν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. (www.ppcr.gr)

Σχόλια

σχόλια