Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της Ετήσιας εκ των υστέρων Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης του έτους 2019 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Άρθρο 9 §4, της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Το «Πληροφοριακό Σύστημα Αντιστάθμισης» της ΔΑΠΕΕΠ A.E. θα είναι διαθέσιμο για χρήση από τους Φορείς Επαλήθευσης του «Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.» το διάστημα: 06.04.2020 12:00 μ.μ. έως 04.05.2020 12:00 μ.μ. με σκοπό:
  1. την εγγραφή νέων Επιλέξιμων Επιχειρήσεων στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων» της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και την υποβολή στο Σύστημα «Στοιχείων Ιστορικών & Αναφοράς» για κάθε νέα Επιχείρηση – Εγκατάσταση – Προϊόν, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ,
  2. την υποβολή «Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Επαλήθευσης 2019» ανά Εγκατάσταση και ανά Επιλέξιμο Προϊόν, τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις,
  3. και την υποβολή της «Ετήσιας Τεκμηριωμένης Μελέτης για το έτος 2019» ανά Επιλέξιμη Επιχείρηση τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις.
Για να βρείτε το «Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.» μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.
Το ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχείρηση / Εγκατάσταση / Προϊόν, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την 01/07/2019, βρίσκεται εδώ.
Επισημαίνουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4369/2016, το συνολικά διαθέσιμο ποσό για την αντιστάθμιση εμμέσου κόστους εκπομπών της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, καθορίστηκε από την ΥΑ υπ’ αρ. Οικ. 339 ΦΕΚ Β’ 584/24.02.2020, σε ποσοστό 12,8% επί των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2019 και είναι 65.209.639€. Η προθεσμιακή τιμή EUA που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του μέγιστου ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιμο προϊόν, διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, σε 16,16 € / tCO2.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα: