Ο Υφυπουργός ΠΕΝ, κ. Γεράσιμος Θωμάς, υπέγραψε απόφαση που αφορά τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής, με αντικείμενο την εισήγηση για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Στόχος αποτελεί η αναμόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για την επιτάχυνση των επενδύσεων αυτού του είδους, λαμβάνοντας υπόψη το νέο καθεστώς στήριξης, την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την μεγιστοποίηση του κοινωνικού οφέλους και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το έργο της Επιτροπής και το οικείο χρονοδιάγραμμα διακρίνεται σε τρία στάδια, η περιγραφή των οποίων ακολουθεί:

Στάδιο 1:

Συντάσσεται, κείμενο δημόσιας διαβούλευσης και μετά τα αποτελέσματα διαβούλευσης συντάσσεται σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης και σχέδιο κανονισμού αδειών παραγωγής για την απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης αδειών παραγωγής.
Με το εν λόγω πόρισμα στοχεύεται –μεταξύ άλλων– η απλοποίηση των κριτηρίων χορήγησης της άδειας παραγωγής, η πιθανή αναθεώρηση της κατηγοριοποίησης αδειοδοτούμενων και απαλλασσόμενων έργων και η μείωση του χρόνου έκδοσης της άδειας παραγωγής.

Στάδιο 2:

Εκπονούνται –μέσα από παράλληλες εργασίες δύο Ομάδων Έργου (μία για έργα που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες και μία για τα λοιπά έργα) – κείμενα δημόσιας διαβούλευσης και κατόπιν αυτής συντάσσονταιδύο πορίσματα που θα περιλαμβάνουν σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για:
  1. θέσπιση νέου αδειοδοτικού πλαισίου για νέα έργα,
  2. εναρμόνιση με σχετικές προβλέψεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001,
  3. πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων – γέφυρας με τα υφιστάμενα έργα,
  4. αντιμετώπιση στρεβλώσεων (π.χ. θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δικτύων, χρήσεων γης και χωροταξικού),
  5. διερεύνηση λειτουργίας υπηρεσίας μίας στάσης (one stop shop) και καθορισμός βασικής αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίξει την αδειοδοτική διαδικασία,
  6. ενοποίηση των σχεδίων διατάξεων των δύο Ομάδων Έργου του Σταδίου 2 και των αντίστοιχων κανονιστικών πράξεων.
Το έργο του Σταδίου 1 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 10η Δεκεμβρίου 2019 και του Σταδίου 2 έως την 30η Απριλίου 2020.

Δείτε την επίσημη απόφαση του ΥΠΕΝ με όλα τα μέλη της νέας επιτροπής εδώ