Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Διαμέρισμα αστικής πολυκατοικίας του 1970 στο Πασαλιμάνι του Πειραιά ανακατασκευάζεται πλήρως με σκοπό την οργάνωση και την ενοποίηση της πληθώρας των στοιχείων που κατακερμάτιζαν τον χώρο (περίγραμμα κάτοψης, ύπαρξη τριών φωταγωγών στο εσωτερικό, κατανομή των χώρων).

Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Σε πρώτο επίπεδο, βασική επιλογή απετέλεσε η οργάνωση των χρήσεων γύρω από δύο βασικούς άξονες, οι οποίοι ορίζουν με τη σειρά τους δύο διακριτές ενότητες, και διαμορφώθηκαν μέσω της διαδικασίας της αφαίρεσης και της απαραίτητης καθαίρεσης εσωτερικών χωρισμάτων.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Ο οριζόντιος άξονας παραλαμβάνει τους δημόσιους χώρους διημέρευσης όπως το σαλόνι και την τραπεζαρία και ο κάθετος άξονας τους πιο ιδιωτικούς χώρους της κουζίνας, των υπνοδωματίων και των μπάνιων.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

“Στην αλληλοτομή των δύο αξόνων συντελείται η μετάβαση από τη δημόσια στην ιδιωτική ζώνη”.

Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Η βαριά συρόμενη πόρτα αναδεικνύεται καθαυτή ως αντικείμενο–όριο μέσω της κλίμακας και του υλικού της, η οποία καθιστά τη χρήση της μια καθοριστική πράξη στον χώρο και αναδεικνύει τον ένοικο ως συν-δημιουργό της μορφής.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

“Παράλληλα, η εναλλαγή των υλικών του δαπέδου σηματοδοτεί και την αλλαγή των χρήσεων”.

Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Στην απόληξη του κάθετου άξονα τοποθετείται ο χώρος της κουζίνας, ο οποίος ενοποιείται οπτικά με τους χώρους διημέρευσης μέσω σταθερού υαλοπετάσματος, αναδεικνύοντας την προετοιμασία του φαγητού σε ένα είδος τελετουργίας.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Σε δεύτερο επίπεδο, υπάρχει μια ισχυρή ιδέα για το πώς μπορεί να οργανωθεί ο εσωτερικός χώρος και πώς να επιτευχθεί ένα είδος τάξης με δευτερεύοντα στοιχεία ή στοιχεία επίπλωσης και φωτισμού, που χρησιμοποιούνται κατ’ επανάληψη σε όλο τον χώρο της κατοικίας.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κάθε κομμάτι που έχει εγκατασταθεί δικαιολογεί αισθητά την ύπαρξή του, ενώ οι custom made κατασκευές υποστηρίζουν ακόμα περισσότερο την ταυτότητα του χώρου.
Αρχιτεκτονική μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Photo © Βασίλης Θανόπουλος

Στοιχεία & Συντελεστές Έργου

Τύπος έργου: Ανακαίνιση διαμερίσματος, Τοποθεσία: Πασαλιμάνι – Πειραιάς, Αρχιτεκτονική μελέτη: Doriza Design, Επίβλεψη – Κατασκευή: Doriza Design, Χρόνος μελέτης: Σεπτέμβριος 2017, Χρόνος κατασκευής: Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018, Κείμενο παρουσίασης: Doriza Design, Φωτογραφίες: Βασίλης Θανόπουλος

Προμηθευτής Έργου:

Αρχιτεκτονικά Συστήματα Αλουμινίου: EUROPA

English Description: Apartment renovation in Pasalimani, Piraeus, Greece, designed by Doriza Design

An apartment of an urban block of flats dating back in 1970 in Piraeus is fully renovated with a view to organizing and unifying the big number of elements that fragmented the place (the outline of the layout, the existence of three air shafts in the interior, allocation of spaces).
Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

As a first plan, our basic choice was the organization of uses around two main axes that define, in turn, two distinctive units and which were formed through the necessary removal of internal partitions.
Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

The horizontal axιs includes the public spaces of living and dining room and the vertical axis entails the most private spaces of the kitchen, the bedrooms and the bathrooms.
Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

“In the cross-section of the two axes the transition from the public to the private zone takes place”.

The heavy sliding door constitutes itself an object limit through its scale and its material which makes its use significant in the place and presents the user as the co-creator of the form.
Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

“At the same time, the switching of the floor materials means the change of uses as well”.

Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

At the end of the vertical axis, the space of the kitchen is placed that is linked visually to the living area through α full glass window, making the preparation of food a kind of ceremony.
Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

As a second plan, there is a sound idea on how the interior space can be organized and on how we can achieve a kind of order with secondary elements of furnishing and lighting elements which are repetitively used all over the place.
Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

Architectural design – Supervision – Construction: Doriza Design, Photo © Vasilis Thanopoulos

As a result, every piece installed fully justifies its existence and its role while the custom-made constructions are still more in favor of the identity of the place.
Axonometric, © Doriza Design

Plan, © Doriza Design

Elevation 1, © Doriza Design

Elevation 2, © Doriza Design

Facts & Credits:

Project type: Apartment renovation, Location: Pasalimani – Piraeus – Greece, Architectural design: Doriza Design, Supervision – Construction: Doriza Design, Design date: September 2017, Construction date: January – September 2018, Text description: Doriza Design, Photography: Vasilis Thanopoulos

Project supplier:

Architectural systems: EUROPA