Μετά την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξη Χαρίτση, και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργου Σταθάκη (Α.Π. 175600/430/04.06.2018), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2123/08.06.2018), προέκυψαν αλλαγές στον Οδηγό Εφαρμογής και στα Παραρτήματα του νέου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ».
Αναλυτικότερα ο Οδηγός Εφαρμογής καθώς και τα σχετικά Παραρτήματα του νέου προγράμματος διαμορφώνονται ως εξής:

Οδηγός Εφαρμογής

Παραρτήματα Οδηγού

Παράρτημα Ι: Λίστα Δικαιολογητικών Υποβολής Αίτησης
Παράρτημα ΙΙ: Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
Παράρτημα ΙΙΙ: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (.pdf)
Παράρτημα ΙΙΙ: Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων (.doc)
Παράρτημα IV: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας
Παράρτημα V – A: Δήλωση Ωφελούμενου Οριστικής Υποβολής Αίτησης
Παράρτημα V – B: Δήλωση εκπροσώπου πολυκατοικίας Οριστικής Υποβολής Αίτησης
Παράρτημα V – Γ: Δήλωση Ωφελούμενου αποδοχής απόφασης υπαγωγής
Παράρτημα VΙ: Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου
Παράρτημα VII: Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας
Παράρτημα VIIΙ – Α: YΔ αναδόχου έργου
Παράρτημα VIIΙ – Β: YΔ προμηθευτή υλικών
Παράρτημα VIIΙ – Γ: Κοινή YΔ προμηθευτή – αναδόχου
Παράρτημα IX: Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης ακινήτου σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης (.pdf)
Παράρτημα IX: Υπεύθυνη Δήλωση χρήσης ακινήτου σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης (.doc)
Παράρτημα X: Δήλωση Πιστοποίησης για την Ολοκλήρωση του Έργου – Λίστα Δικαιολογητικών Ολοκλήρωσης Αίτησης – Υποβολής Δαπανών
Παράρτημα XΙ: Υπεύθυνη Δήλωση για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis (.pdf)
Παράρτημα XΙ: Υπεύθυνη Δήλωση για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος de minimis (.doc)
Παράρτημα XΙΙ: Διαδικασία Υποβολής Αίτησης, Έκδοσης Απόφασης Υπαγωγής, Ολοκλήρωσης Παρεμβάσεων, Καταβολής Κινήτρων
Παράρτημα ΧΙΙΙ: Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί
Παράρτημα ΧΙV: Δικτυακοί Τόποι Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων