Αιτήσεις προς τη ΡΑΕ για εκπροσώπηση παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπέβαλλαν οι εταιρείες Watt & Volt και SENTRADE A.E., συνολικής ισχύος 350 MW και 200 MW αντίστοιχα.

Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία με την επωνυμία «WATT AND VOLT A.E.», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 217Α, Τ.Κ. 151024 Μαρούσι Αττικής, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-269715/17.10.2019 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-07860/17.10.2019) αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 350 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Επίσης, η εταιρεία με την επωνυμία «STRATEGIC ENERGY TRADING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «SENTRADE A.E.», η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Κυθήρων 12, Τ.Κ. 17455 Άλιμος – Αθήνα, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-270312/29.10.2019 (υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-07868/29.10.2019) αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας Εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 200 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.11.2012) και σύμφωνα με το ν. 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για είκοσι (20) έτη με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.