kostal

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (αριθμός 1843, τεύχος Β, 13-05-2020), η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγησή της» σε αντικατάσταση της 69701/4461/12-10-2018 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β΄ 4520)».

Βασικά σημεία της συγκεκριμένης απόφασης αποτελούν τόσο η τροποποίηση κατηγοριών οικοδομικών εργασιών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση ΕΕΔΜΚ, όσο και προσθήκη νέων περιπτώσεων.
Αναλυτικότερα, οι τροποποιούμενες διατάξεις έχουν ως ακολούθως:
 • πέρα από τις εσωτερικές διαρρυθμίσεις, υπό προϋποθέσεις, προβλέπεται πλέον η ΕΕΔΜΚ γιαεργασίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής αδείας, όταν, δηλαδή, δεν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος κάλυψης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή δε θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού ή δεν αλλάζουν οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους,
 • συμπληρώνεταιστο αντίστοιχο άρθρο του Νόμου 4495/2017 η περίπτωση ΕΕΔΜΚ για διενέργεια δοκιμαστικών τομών στο έδαφος για γεωτεχνικές έρευνες σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό, πέρα των διερευνητικών αρχαιολογικών τομών, εργασία όμως που προβλεπόταν στην καταργούμενη υπουργική απόφαση,
 • καταργείταιη περίπτωση της προσθήκης επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κτιρίων (υφισταμένων προ της 31-12-83, σε στάσιμους οικισμούς, σε οικισμούς προ του 1923 ή κάτω των 2000 κατοίκων).
Ενώ προστίθενται οι εξής περιπτώσεις:
 • διαχωρισμός οριζόντιων ιδιοκτησιών,
 • εγκατάσταση ηχοπετασμάτων (για απόσβεση θορύβου από μηχανήματα κλιματισμού) σε ειδικά κτίρια,
 • τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών νηπιαγωγείων (περιλαμβανομένων των εργασιών διαμόρφωσης για την τοποθέτησή τους) εκτός παραδοσιακών οικισμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια,
 • κατασκευές εντός οικοπέδου – γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, όταν λόγω γεωμετρίας δεν εμπίπτουν στην περίπτωση εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια,
 • εγκατάσταση Μικρών και Μεγάλων Πράσινων Σημείωνμε τις τυχόν απαιτούμενες κτιριακές υποδομές (οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι χώροι για την προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίηση), Να διευκρινισθεί πως με τον τελευταίο περιβαλλοντικό Νόμο 4685/2020 ορίζονται ανώτατα όρια επιφανειών υποστηρικτικών κτισμάτων αναλόγως την περίπτωση για τα οποία ισχύει η κατά παρέκκλιση έκδοση ΕΕΔΜΚ.
Αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σημαντικά σημεία που είτε τροποποιήθηκαν είτε προστέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
 • στη διάταξη για τιςεσωτερικές διαρρυθμίσεις και την αλλαγή χρήσης υποβάλλεται συμβολαιογραφική δήλωση του ν. 1221/1981 και μεταγραφή της, για την εξασφάλιση των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης, εφόσον απαιτείται. Ως ειδικό δικαιολογητικό – εφόσον προκύπτει απαίτηση – προβλέπεται και κατά τον οριζόντιο διαχωρισμό οριζόντιων ιδιοκτησιών.
 • για την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κλιματιστικών μηχανημάτων σε ειδικά κτίρια, πλην των άλλων δικαιολογητικών, υποβάλλονται τόσομετρήσεις από πιστοποιημένα εργαστήρια του παραγόμενου θορύβου στο κτίριο λόγω των υφιστάμενων μηχανημάτων στο δώμα, όσο και τεχνική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει ακουστική μελέτη βελτίωσης των συνθηκών θορύβου έτσι ώστε να πληρούνται οι παράμετροι ακουστικής άνεσης.
 • σχετικά με τη δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, απαιτείται χωρίς εξαίρεση εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγης ενώ δεν προβλέπονται ελάχιστα ποσοστά συναίνεσης πλην της περίπτωση λειτουργικής συνένωσης χώρων και της κατασκευής ανελκυστήρα κατ’ εξαίρεση του ΝΟΚ.
Να σημειωθεί, επίσης, πως με τον πρόσφατο περιβαλλοντικό νόμο 4685/2020 υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για τη διαχείριση των αποβλήτων (ΣΔΑ) που προκύπτουν από τις οικοδομικές εργασίες για τις οποίες εκδίδεται η ΕΕΔΜΚ.
Τέλος, η υποβολή των δικαιολογητικών συνεχίζει να γίνεται ηλεκτρονικά, η ευθύνη της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων παραμένει στον μηχανικό και η Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικών αδειών του ΤΕΕ.
Επίσης παραμένει αμετάβλητο το όριο του προϋπολογισμού των 25.000€, ενώ με την ίδια ηλεκτρονική αίτηση δύναται να εκτελεστούν περισσότερες από μια εργασίες, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται.  

Συντάκτης:

Κωνσταντίνος Παντελίδης | Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ, M.B.A. | Εταιρεία Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί | Τμήμα Αδειοδοτήσεων Τεχνικών Έργων

Σημαντική υποσημείωση:

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», με συσσωρευμένη εμπειρία σε θέματα αδειοδοτήσεων τεχνικών έργων, βρίσκονται αδιάλειπτα δίπλα στις εξελίξεις, είναι ενημερωμένα και πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και παροχή προτάσεων και λύσεων για την υλοποίηση της επένδυσή σας.