Αίτηση χορήγησης άδειας για την άσκηση της δραστηριότητας εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 400 MW υπέβαλε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η RENOPTIPOWER S.A. με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΡΑΕ η εν λόγω άδεια ισχύει για 19 χρόνια με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Με ανακοίνωσή της, η ΡΑΕ ενημερώνει όποιον έχει έννομο συμφέρον ότι μπορεί να υποβάλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός δεκαπέντε ημερών έως τις 25 Απριλίου 2019.